Vedtægter

GB Club 2002 Midtjylland

Engelske biler & motorcykler i Midtjylland

Siderne er opdateret den 16. juni 2024

For at få et større billede - klik på billedet


Vedtægter for GB Club 2002 Midtjylland

VEDTÆGTER


FOR


GB CLUB 2002 MIDTJYLLAND 


HAMMERUM


STIFTET DEN 01. OKTOBER 2002


KLUBBENS FORMÅL:


KAMMERATLIG SAMVÆR OM VORE KØRETØJER

FORMIDLING AF RÅD OG VEJLEDNING VEDR. MC OG BILER

ARRANGEMENT AF OG DELTAGELSE I SMÅTURE OG TRÆF

VARETAGELSE AF MEDLEMERNES MC- OG BILINTERESSER

VÆRKSTEDSFACILITETER FOR MEDLEMMERNE§ 1. NAVN:

Klubbens navn er GB CLUB 2002. Klubben dækker i Herning Kommune og nærmeste omegn. Klubbens hjemsted er Herning Kommune. Klubbens adresse er formandens.


§ 2. FORMÅL:

Klubbens formål er, at formidle samvær om medlemmernes køretøjer samt råd og vejledning vedrørende klassiske engelske MC og klassiske engelske biler. Arrangement af og deltagelse i småture og træf samt varetagelse af medlemmernes MC- og bilinteresser. Tilbyde medlemmerne faciliteter med værksted og malekabine samt specielle opholdslokaler.


§ 3: MEDLEMMER:

Som medlem kan optages enhver person med interesse for engelske MC og biler. Udmeldelse kan kun finde sted ved regnskabsårets afslutning til formanden.


§ 4: GENERALFORSAMLING:

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel pr. brev og opslag i klubbens lokaler.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ti (10) dage før generalforsamlingens afholdelse.


Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent, sekretær og 2 stemmetællere

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.Indkomne forslag

5.Valg af formand

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7.Valg af revisor og suppleant

8.Eventuelt


Valgbar som formand og som bestyrelsesmedlemmer er kun betalende medlemmer. Alle medlemmer kan vælges ind i såvel køre- som festudvalg.

Alle personvalg og generalforsamlingsafgørelser kræver stemmeflertal.

Dirigenten kan bestemme, at sager af mindre omfang og betydning kan afgøres ved håndsoprækning, hvis ingen protesterer.

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Valgperioden er 2 år (første gang vælges 5 – og da valgperioden er 2 år – afgår 2 bestyrelsesmedlemmer ved førstkommende ordinære generalforsamling ved lodtrækning).


§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter forslag herom til formanden. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at formanden har modtaget anmodningen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og bekendtgøres på samme måde som ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden. Der kan ikke træffes beslutning i andre sager end de på dagsordenen anførte.


§ 6. BESTYRELSEN:

Bestyrelsen består af, den på generalforsamlingen, valgte formand samt 4 (fire) medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. Formanden eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsens møder. Afgørelser i bestyrelsen foregår ved almindelig stemmeflerhed – i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens midler. Klubben tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden. Bestyrelsens beslutninger og heraf følgende handlinger skal være i overensstemmelse med klubbens formål. Der afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.


§ 7. REGNSKAB OG REVISION:

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Der føres regnskab over klubbens indtægter og udgifter, samt aktiver og passiver. Revision af regnskabet skal sikre, at driftsregnskabet giver et korrekt billede af årets hændelser, samt at status viser klubbens økonomiske stilling.


§ 8. HONORARER:

Arbejdet i klubbens bestyrelse og i klubbens interesse er ulønnet. Udlæg eller udgifter til klubbens arbejde kan godtgøres efter bestyrelsens bestemmelse.


§ 9. KONTINGENT:

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling og erlægges en gang årligt. Restance ud over 2 måneder kan medføre udelukkelse. Udelukkelse skal varsles.


§ 10. ÆRESMEDLEMMER:

Bestyrelsen kan ved fuld enighed udvælge et æresmedlem, som har gjort sig fortjent hertil.


§ 11. EKSKLUSION:

Bestyrelsen kan ved fuld enighed ekskludere et medlem.


§ 12. OPLØSNING:

Klubben kan opløses på en generalforsamling, når det ved indkaldelsen er anført på dagordenen. Vedtagelse af opløsning kræver mindst to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmers stemmer. De stemmeberettigede medlemmer skal udgøre mindst halvdelen af klubbens medlemmer for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende klubbens ophævelse. Hvis ikke halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkaldes der til en ny generalforsamling med varsel som nævnt i § 4. Den nye generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Vedtagelse af opløsning kræver mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Før opløsning er klubben pligtig til at afvikle sine forpligtelser. Klubbens formue tilfalder ligeligt de af klubbens medlemmer, der har været medlem uafbrudt siden næstsidste ordinære generalforsamling efter at aktiver er afhændet.


Således vedtaget på generalforsamlingen, den 17. Februar 2005.

 

Engelske biler & motorcykler i Midtjylland

GB Club 2002 Midtjylland, Frølundparken 4, Hammerum, 7400 Herning

unsplash